fbpx

Проучване настъпващите измененията на силовата издръжливост на коремната преса при хора занимаващи се с Пилатес в свободното си време

Проучване настъпващите измененията на силовата издръжливост на коремната преса при хора занимаващи се с Пилатес в свободното си време
21.03.2020 No Comments Блог Гери

Проучване настъпващите измененията на силовата издръжливост на коремната преса при хора занимаващи се с Пилатес в свободното си време

Част от статия публикувана в Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ноември 2019г.

В наши предишни изследвания проследихме какви изменения настъпват при практикуването на Пилатес в психоемоционалната сфера (как се променят настроението, активността и самочувствието), при практикуващите Пилатес .[2, 3]

За нас бе интересно да проследим какви промени ще настъпят след продължително практикуване на Пилатес във физическата сфера и по – конкретно как се повлиява силовата издръжливост на коремната преса на занимаващите се, тъй като преобладаващо занимаващите се с Пилатес имат проблеми и изпитват в една или друга степен болки в гърба или кръста, което влошава качеството им на живот.

Имайки в предвид всичко казано до тук и резултати от наши предходни изследвания

предположихме, че под въздействието на упражнения от системата Пилатес ще се подобри силовата издръжливост на коремната преса на изследваните лица. Заедно с това ще се подобри здравословното състояние на практикуващите Пилатес, което ще доведе до по-добро качество на техния живот.

            Целта на настоящето изследване е да се установи как тренировките по Пилатес влияят върху силовата издръжливост на коремната преса при хора занимаващи се с него в свободното си време.

За постигането на целта си поставихме следните задачи:

 1. Да проучим, анализираме и обобщим литературните източници по проблема.
 2. Да установим каква е степента на силовата издръжливост на коремната преса на занимаващите се с Пилатес в началото на експеримента .
 3. Да установим каква е степента на силовата издръжливост на коремната преса на занимаващите се с Пилатес след три месеца от началото на експеримента.
 4. Да установим каква е степента на силовата издръжливост на коремната преса на същите хора в края на експеримента след година и половина.
 5. Да анализираме данните от проучването.
 6. Въз основа на анализа и получените резултати да направим изводи и препоръки за практиката.

Предмет на изследването е силовата издръжливост на коремната преса на лица занимаващи се с Пилатес в свободното си време.

Приложена е комплексна методика, която включва анкета, педагогическо наблюдение, беседа, тест за измерване силовата издръжливост на коремната преса  (брой коремни преси за 30 секунди по Еврофит) предоставящ информация за силовата издръжливост на коремната преса.

Обект на изследването са: 36 жени занимаващи се с Пилатес на средна възраст 31 г. с професии неизискващи двигателна активност.

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

При проведената анкета за нас представляваха интерес следните въпроси:

 • Изпитвате ли болки в гърба или кръста?

На фиг. 1 е изобразено разпределението на отговорите в проценти – 18 % не изпитват болки в гърба или кръста и 82 % са отговорили положително, че изпитват такива болки. Големият процент изследвани лица, които имат болки в гърба и кръста се обяснява с факта , че и в голямата си част хората определяха ежедневието си като такова, което е лишено от двигателна дейност. Статичната позиция зад бюро и постоянното седнало положение благоприятстват за развитието на тези болезнени състояния.

 

Следващият въпрос, който зададохме беше:

 • Имате ли подобрение в здравословното състояние след продължителни занимания с Пилатес? /фиг.2/

Анализирайки отговорите на този въпрос виждаме, че 76 % от анкетираните са отговорили положително, а 24 % са отговорили, че не могат да преценят, интересен е и факта че нито един от анкетираните не е отговорил отрицателно. Това, че много голяма част от изследваните лица смятат, че имат подобрение в здравословното състояние потвърждава и нашата хипотеза, че чрез метода Пилатес може да се влияе положително върху здравословното състояние на хората особено що се отнася до болките в гърба и кръста предизвикани от дефицит на двигателна активност в ежедневието. Това, че 24 % не могат да преценят дали имат подобрение в здравословното си състояние си обясняваме с факта, че сред анкетираните 18%  неизпитват болки в гърба или кръста.

 

 

Вземайки в предвид резултатите от анкетата решихме да проверим чрез физически тест в каква степен се е повлияла силовата издръжливост на коремната преса след продължителни занимания с упражнения от системата Пилатес.

Измерените среден брой коремни преси за 30 секунди в началото на експеримента са едва 5бр. /фиг. 3/

Това се обяснява с факта, че голяма част от изследваните лица са с проблеми в кръста или скоро са преодолели такива и поради този факт дори не смеят да опитат да ги изпълнят.

Повторихме теста за силова издръжливост на коремната преса със същите изследвани лица след 3 месеца. Тук средните стойности вече са 8,6 коремни преси за 30 секунди. Разбира се и тук резултатите са много ниски, но имайки в предвид началните стойности виждаме,че след 3 месеца редовни занимания с Пилатес се наблюдава приръст от 3,6 бр. Интересен е факта, че в рамките на тези 3 месеца всички изследвани лица споделят, че се чувстват значително по – добре от началото на експеримента(не са имали болки в гърба и кръста).

Третото измерване на силовата издръжливост на коремната преса проведохме след година и половина от началото на експеримента със същите изследвани лица. Средният брой коремни преси за 30 секунди вече е нараснал с  4,7 бр. в сравнение с измерването при 3-я месец и вече е 13,3 бр. Разликата между началото и края на експеримента е 8,3 бр. коремни преси, което е един значителен приръст в предвид ежедневието, което имат изследваните лица и техните здравословни проблеми с гърба и кръста.

При така направения анализ смятаме, че в резултат на системните и продължителни занимания с упражнения от системата Пилатес са настъпили положителни изменения в силовата издръжливост на коремната преса на занимаващите се.

 

ИЗВОДИ

 1. При проучването на литературните източници по проблема се установи, че методът Пилатес разглежда връзката между физическото и умственото самоусъвършенстване, чрез контрола на мислите се въздейства върху мускулите, за подобряване на физическите качества и подобряване начина на живот.
 2. В началото на експеримента силовата издръжливост на изследваните лица е много ниска – 5 бр.
 3. След редовни и целенасочени тренировки от три месеца силовата издръжливост на изследваните лица се е подобрила с 3,6 бр. и е със средни стойности от 8,6 бр.
 4. Изследваните лица подобряват значително силовата издръжливост на коремната си преса след редовни занимания с упражнения от системата Пилатес – 13,26 бр.
 5. В резултат на системните и целенасочени упражнения от системата Пилатес са настъпили положителни изменения в силовата издръжливост на коремната преса на изследваните лица.

 

ПРЕПОРЪКИ

 1. Да се разшири и задълбочи изследването, като се обхванат по голям брой занимаващи се с Пилатес.
 2. Да се проучи влиянието на метода и върху други физически показатели от физическата дееспособност на занимаващите се.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Годик, М.А., В. К. Бальсевич, В. Н. Тимошкин. Система общоевропейских тестов для оценки физического состояния человека. ТПФК бр. 5-6, 1994 .с.24-32
 2. Колева, Т., Г. Колева. Изследване влиянието на метода Пилатес върху самочувствието, активността и настроението на хора с различна двигателна активност в ежедневието си. Пета балканска научна конференциа. СУБ – клон Благоевград. ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 3. Колева, Т., Г. Колева. 2019. Проучване ефективността на метода Пилатес за подобряване на емоционалното състояние на занимаващите се с него. Пета балканска научна конференциа. СУБ – клон Благоевград. ЮЗУ „Неофит Рилски“
 4. Сайлър, Б. 2003. Методът пилатес. Кибеа
 5. Harmadan, A. 2007. Pilates. Hermes.
 6. Wikipedia – svobodna enciklopedia.и

 

 

Гергана Танкова Колева,  Пилатес – инструктор, „Гергана Колева-Пилатес“

gerganakoleva_pilates@abv.bg

доц. д-р Таня Хипова Колева, Аграрен университет гр. Пловдив

t.hk@abv.bg

Статия публикувана в Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ноември 2019г.

Tags
About The Author
Гери Здравейте, казвам се Гергана Колева и съм пилатес инструктор в град Пловдив.

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *